تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
پزشکی 
دانشگاه کابل- افغانستان 
 
سطح 4